ÁSZF

I. A SZÁLLÍTÓ, Szolgáltató:

1. A veszelyesanyagtarolo.hu online áruházat a Sensor Technik Kft. üzemelteti (továbbiakban: "Szolgáltató, Szállító").
2. A Szolgáltató, Szállító cégneve: Sensor Technik Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Szolgáltató).
3. A Szolgáltató, Szállító székhelye: 1149 Budapest, Egressy út 27-29.
4. A Szolgáltató, Szállító postai címe: 1149 Budapest, Egressy út 27-29.
5. A Szolgáltató, Szállító irodája: 1047 Budapest, Attila utca 12-18. 

6. A Szállító elérhetősége: +36 30 527 7602 / +36 20 770 9808

7. A Szállító adószáma: 14159073-2-42

8 A Szállító cégjegyzékszáma: 01 09 918901

9. A Szállító bankszámlaszáma: HU93 1040 1000 5052 7087 8455 1005

10. A Szállító alapításának dátuma: 2007. 11. 25.

II. VÁSÁRLÁSI FELTÉTELEK

2.1. A Sensor Technik Kft. által üzemeltetett uzemanyagvedelem.hu weboldal kizárólag elektronikus úton, interneten keresztül a veszelyesanyagtarolo.hu webcímen lehetséges a megrendelések, ajánlatkérések leadása. A Szolgáltató nem fogad el olyan megrendeléseket, amelyek  telefonon, levélben, faxon érkeznek. A felhasználók tájékoztatása a Szolgáltató részéről szintén elektronikus formában történik.

A veszelyesanyagtarolo.hu nem webshop! Ezért itt vásárolni nem lehetséges. Az árak minden esetben tájékoztató jellegűek. A weboldal kapcsolati űrlapján keresztül leadott megrendelés nem minősül automatikusan vásárlásnak. A kapcsolati oldalon leadott megrendelésre a Szállító árajánlatot küld, annak írásbeli visszaigazolása alapján jöhet létre a vásárlás.

Az veszélyes anyag tároló weboldalon nem csak az a felhasználó vásárolhat, aki érvényes regisztrációval rendelkezik, de vásárlás előtt elfogadja jelen üzletszabályzatot, és magára nézve azt kötelező jellegűnek veszi. Miután a felhasználó a írásban megrendeli a terméket, vagy a elküldöm gombra kattintva véglegesíti megrendelését, a Szolgáltató, Szállító a megrendeléstől számított 72 órán belül visszaigazolást küld a felhasználónak, Megrendelőnek. Az írásbeli visszaigazolás minden esetben tartalmazza a megrendelés adatait (a Vásárló adatait, a rendelt termék pontos nevét és darabszámát, a rendelés értékét, a választott fizetési módot, a választott szállítási vagy átvételi módot). Amennyiben a visszaigazolás nem érkezik meg a felhasználónak, az elállhat a vásárlástól.

A Megrendelő megrendeléskor elektronikus formában megadott adatait módosíthatja, új számlázási címet adhat meg. A megrendelés elektronikus úton jön létre, de a Felek aláírt szerződésnek minősítik melynek tartalma iktatásra, archiválásra kerül, és utólagosan a Szállítónál hozzáférhető, visszakereshető. Az iktatási szám minden esetben a megrendelés azonosítószáma. 

 

A veszelyesanyagtarolo.hu weboldalon az árak forintban értendők, az Áfát nem tartalmazzák. Megrendelés esetén az ÁFA mértéke 27%.

2.2. A megrendelt termékek pontos, rögzített határidőn belül történő leszállítása érdekében a Szolgáltató megtesz minden tőle telhetőt. A Szolgáltató a weboldalon igyekszik a lehető legpontosabb információkat
nyújtani, folyamatosan frissíteni a készletinformációkat. Amennyiben a megrendelt termék mégsem áll rendelkezésre, a Szolgáltató erről a lehető leghamarabb tájékoztatást küld a felhasználónak. Ha a vásárló
már kifizette a rendelkezésre mégsem álló terméket, a Szolgáltató a tájékoztatást követő 60 munkanapon belül maradéktalanul visszautalja az előre kifizetett ellenértéket. A rendelkezésre nem álló termék ellenértékének visszautalásáért a Vásárlót nem terheli semmilyen többletköltség.

III. ELÁLLÁSI JOG:

3.1. A 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet értelmében a vásárló a kézhezvételtől (termék átvételétől) számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól. A vásárló elállási jogát az erre vonatkozó
egyértelmű nyilatkozat útján, illetőleg a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja. A Vásárló a termék visszaküldése után kérheti a Szolgáltatótól az általa kifizetett összeg visszatérítését.


3.1.1. A termék kézhez vétele a személyes átvétel esetében a termék átvételének időpontja, házhoz szállítás esetén a termék futártól való átvételének időpontja. Az elállási határidő a termék kézhez vételét
követő napon kezdődik. A kézhez vétel időpontját a Vásárló a személyes átvétel esetén blokkal, házhoz szállítás esetén a futártól kapott nyugtával köteles igazolni. A személyes átvétel nem zárja ki az
interneten rendelt termékek esetében az elállási jog gyakorlását.


3.1.2. A vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket (1149 Budapest, Egressy út 27-29.). A Szolgáltató a termék visszaérkezését követő 14
napon belül visszatéríti a visszaküldött termék(ek) vételárát. Ha a vevő a teljes megrendeléstől eláll, a Szolgáltató a visszaküldés szállításának költségeit nem téríti vissza. A rendeléstől való elállás
esetén a Vásárlót így kizárólag a termék visszaküldésének költsége terheli.


3.1.3. A termék árának visszaküldéséhez olyan fizetési módot használunk, amit a Vásárló is választott megrendelése során. Ez alól kivételt képezhet, ha a Vásárló más fizetési módot kér, illetve más fizetési
mód alkalmazásához kifejezett beleegyezését adta. Az összeg visszatérítésekor a Vásárlót semmilyen többletköltség nem terheli, más fizetési mód választása esetén sem.


3.1.4. Olyan termékek átvételére nincs lehetőségünk, amit a Vásárló elállási jogával élve, de utánvéttel küld vissza.


3.1.5. A Vásárló elállási jogát nem gyakorolhatja a 45/2014. Korm. rendelet 29. §-ában foglaltak esetén, így különösen
- olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a vásárló személyére szabtak (pl.
fotókönyv);
- romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
- olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
- olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel.


3.1.6. A visszaküldött áru nem rendeltetésszerű használatából eredő károk megtérítését a Szolgáltató követelheti a Vásárlótól. A csomagolás sérüléséből adódó költségek a Vásárlót terhelik.


3.2. A Vásárló jogosult a megrendelést követően, de még a kiszállítást megelőzően a vásárlástól elállni. A Vásárló ez esetben is kérheti az általa kifizetett összeg visszatérítését. Ebben az esetben a
Vásárlót semmilyen többletköltség nem terheli.

IV. SZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS

4.1. KELLÉKSZAVATOSSÁG

A megrendelt termék(ek) hibája esetén a Vásárló a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései alapján szavatossági igényt érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben. Bármilyen probléma
esetén kérjük, először forduljon ügyfélszolgálatunkhoz (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.).
A kellékszavatossági igénye érvényesítése során a Vásárló kérheti a hibás termék kijavítását vagy kicserélését, kivéve, ha a kijavítás vagy kicserélés lehetetlen, vagy a Szolgáltató számára aránytalan
többletköltséggel járna. Ha a Vásárló a kijavítást, vagy a kicserélést nem kérte illetve kérhette, arányos árleszállítást igényelhet, a terméket a Szolgáltató költségére kijavíthatja, illetve kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől, ha a kijavítást vagy kicserélést a Szolgáltató nem vállalta, nem tudta elvégezni, vagy ha a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Az érdekmúlás érdemi bizonyítása a Vásárló kötelessége. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A Vásárló a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban viselnie kell, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot. A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de legkésőbb a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül
közölni. A szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl szavatossági igényét már nem érvényesítheti. A teljesítéstől számított 6 hónapon belül kellékszavatossági igénye érvényesítésének
a hiba közlésén, továbbá a számla, vagy annak másolata felmutatásán/megküldésén túl nincs egyéb feltétele. A teljesítéstől számított 6 hónap leteltét követően azonban már a Vásárló köteles bizonyítani, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában megvolt.

4.2. TERMÉKSZAVATOSSÁG
Kellékszavatosság helyett a Vásárló a gyártóval vagy forgalmazóval szemben termékszavatossági igényt is érvényesíthet. Termékszavatosság esetén a Vásárló kizárólag a hibás termék kicserélését (kijavítását)
igényelheti. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban foglalt tulajdonságokkal. A termék hibáját ebben az esetben a Vásárlónak kell bizonyítania. A termékszavatossági igény a forgalomba hozataltól számított 2 éven belül érvényesíthető. A gyártó/forgalmazó csak akkor mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a terméket nem üzleti tevékenysége körén belül gyártotta, illetve hozta forgalomba; vagy a hiba a tudomány és technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában
nem volt felismerhető; vagy a termék hibája jogszabály, illetve kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak/forgalmazónak elegendő egy okot bizonyítania.

Kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető.

4.3. JÓTÁLLÁS
A 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet mellékletében meghatározott tartós fogyasztási cikkek hibája esetén az átvételtől számított 1 éven belül jótállási igényt érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben (feltéve,
ha e Korm. rendelet értelmében fogyasztónak minősül). A Szolgáltató csak abban az esetben mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Jótállási
igényét a Vásárló a kellékszavatosságnál kifejtettek szerint érvényesítheti, azzal a kivétellel, hogy a tartós fogyasztási cikk hibája esetében az átvételtől számított 3 munkanapon belül érvényesített
csereigény esetén a terméket kicseréljük ha a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza (ha a termék a Szolgáltató üzletében / raktárában rendelkezésre áll), valamint ezen túli bejelentés
esetén törekszünk arra, hogy a kijavítás, illetőleg a kicserélés 15 napon belül sor kerüljön. Kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen feltüntetett garanciális szerviznél (javítószolgálatnál) közvetlenül is érvényesítheti. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre nem érvényesíthet. A jótállásból fakadó jogok azonban a Vásárlót a
kellékszavatosság és termékszavatosság útján érvényesíthető jogosultságaitól függetlenül megilletik.

Kérjük a számlát őrizze meg, mivel a jótállást csak a számla megléte esetében tudjuk teljesíteni a megvásárolt termék(ek)re, ha az tartozékokkal együtt, hiánytalanul és eredeti csomagolásában jut vissza
hozzánk.

V. KÉPEK/FELELŐSSÉG

Az Internetes oldalunkon található esetleges téves rendelési szám és ármegjelölésért felelősséget nem vállalunk.
Az oldalainkon található képek mintának tekintendők, az eltérésekért semmilyen felelősséget nem vállalunk, de törekszünk rá, hogy a termékképek lehetőség szerint a valóságot tükrözzék. Az esetlegesen
előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a 45/2014. (II. 26.) kormányrendeletben és a Ptk.-ban rögzített rendelkezések irányadóak.

VI. FIZETÉSI MÓDOK

- Banki előreutalás (Bankszámlaszám: HU93 1040 1000 5052 7087 8455 1005, címzett: Sensor Technik Kft.)


VII. ÁRUÁTVÉTELI MÓDOK


Az Üzemanyagvédelem Webáruházban vásárolt termékek házhoz szállítása postai csomagküldő futárszolgálat útján történik.

A becsomagolt termékeket a csomagküldő szolgálat útján küldjük el. A feladott csomagok várható kézbesítési ideje 1-3 munkanap és általában 10 - 16 óra között történik.

VIII. SZERZŐI JOG/FELELŐSSÉG

Az Internet műszaki jellemzőit tekintve nem garantálható az Interneten keresztül rendelkezésre bocsátott információk hitelessége, helyessége és teljessége. Szintén nem vállalunk garanciát a jelen honlapnak, valamint annak tartalmának elérhetőségére és működésére vonatkozólag.
A jelen honlap adatainak és információinak felhasználásából vagy nem elérhetőségéből eredő közvetlen, közvetett vagy egyéb károk tekintetében, függetlenül azok okától, a felelősséget kizárjuk, amennyiben az
jogilag megengedhető.
A Sensor Technik Kft. nem felelős az esetleges károkért a Vásárló számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftverhibájából bekövetkező meghibásodásért, vagy az internet csatlakozás megszakadása miatti károkért.
Kérjük, hogy az internet biztonságos használata érdekében védekezzen az online terjedő vírusok és úgynevezett férgek ellen.
A jelen honlap tartalmát szerzői jog védi. Az itt szereplő információk csak személyes felhasználásra szolgálnak.
Minden ezen túlmenő felhasználás, különös tekintettel az adatbázisokba történő rögzítésre, sokszorosításra és a reklámcélú felhasználás bármely formájára, valamint harmadik félnek történő továbbításra - részben vagy átdolgozott formában is - a www.uzemanyagvedelem.hu Webáruház beleegyezése nélkül tilos.

IX. ADATVÉDELEM

A www.uzemanyagvedelem.hu online Webáruház a regisztráció során a Vásárló által megadott adatokat a hatályos jogszabályokat és adatvédelmi irányelveket figyelembe véve kezeli és biztonsággal tárolja. Ezen adatokat harmadik fél számára nem adja ki és nem használja fel kéretlen reklám célokra. A Vásárló bejelentkezése után bármikor E-mailben kérheti személyes adatainak törlését adatbázisunkból, illetve
felhasználói felületén is módosíthatja azokat. Kérjük kezelje megfelelő biztonsággal regisztrációs adatait a visszaélések és kellemetlenségek elkerülése érdekében - ennek estleges elmulasztásából származó
minden felelősség a Vásárlót terheli.
A Szolgáltató adatvédelmi nyilvántartási azonosítója: NAIH-

X. EGYÉB

10.1. Az üzemeltető szabadon módosíthatja a vásárlási és a jelen Általános Szerződési Feltételeket. Bármely módosítás abban az időpontban lép életbe, amikor a módosítás szövege online megtalálható a
weblapon.

10.2. Abban az esetben, ha a látogató bármilyen formában megsérti a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt szabályokat, másodlagos vagy ártó szándékot tanúsít, akkor az üzemeltető szabadon érvénytelennek nyilváníthatja a vásárló regisztrációját, vásárlását és a site további látogatásától eltilthatja.

10.3. A Szolgáltató jogosult a felhasználó részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben a felhasználó a regisztrációkor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a felhasználó által a regisztrációkor illetőleg a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak illetőleg helytállóak.

10.4. A felhasználó a hírlevelek küldéséhez való önkéntes hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. Ebben az esetben a Szolgáltató a visszavonást követően a felhasználó részére több hírlevelet, illetőleg
egyéb reklám levelet nem küld, továbbá törli a felhasználó adatait a hírlevélre feliratkozott felhasználók adatai közül.

10.5. A termékekről írt kritikák és egyéb kapcsolódó vélemények minden esetben a felhasználók álláspontját tükrözik, tartalmukért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. A Szolgáltató fenntartja a jogot a
közízlést, üzleti érdekeit vagy törvényt sértő vélemények törlésére.

10.6. Megrendelésével kapcsolatos bármilyen kérdésével, észrevételével forduljon a Szolgáltató székhelyén működő ügyfélszolgálat munkatársaihoz az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címen, illetve a +36 30 527 7602-es telefonszámon (munkanapokon 08:00-17:00 között, illetve a honlapon jelzett időpontban).

10.7. Fogyasztói panaszügyintézés írásban az ügyfélszolgálaton keresztül, az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címen.